CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web https://www.jfortunyfabregas.com/ és propietat de J FORTUNY FABREGAS SL amb CIF B43486794 i adreça fiscal en C/ PUIGMOLTO, 4 1r PIPÍ 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA).

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre JFORTUNY FABREGAS SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

J FORTUNY FABREGAS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, J FORTUNY FABREGAS SL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.
L’objecte de la pàgina web és la presentació del celler i la vinicultura i la venda de vins i olis.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per a rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de J FORTUNY FABREGAS SL i la contractació per mitjà d’aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia.
És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per a realitzar la compra en línia.

Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, J FORTUNY FABREGAS SL informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporats al sistema de tractament titularitat de J FORTUNY FABREGAS SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes.

Les seves dades es conservessin el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.
L’informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça esmentada més amunt o al correu electrònic juan@colomerfortuny.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb J FORTUNY FABREGAS SL en el telèfon d’atenció al client 670294788 o mitjançant el correu electrònic juan@colomerfortuny.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, anglès i català. El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.
En compliment de la normativa vigent J FORTUNY FABREGAS SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, J FORTUNY FABREGAS SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en
qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.
Característiques essencials dels productes
Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

Garanties

Quan es tracti de productes peribles i els rebi en mal estat o caducats posi’s en contacte a través de juan@colomerfortuny.com. Serà essencial seguir les instruccions de conservació determinades en el propi envàs, a més d’observar la data de caducitat,
conservant en qualsevol cas el justificant de compra

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

J FORTUNY FABREGAS SL realitza enviaments en Península, Balears i Europa.
Per a cada comanda l’usuari visualitzarà l’import exacte a abonar una vegada que hagi completat les dades d’enviament, sempre abans que faci efectiva la seva compra. Podent modificar en tot cas, el contingut del demanat

Formes de pagament

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes.

Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:
– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de J FORTUNY FABREGAS SL.
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes cifrasdel número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.
Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.
No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de J FORTUNY FABREGAS SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Transferència Bancària
En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de J FORTUNY FABREGAS SL.
És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per a poder validar-lo.
Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per e-mail juan@colomerfortuny.com.
Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiu la comanda fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.
Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.
En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, J FORTUNY FABREGAS SL podria paralitzar l’enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra d’aquest.
Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.
– PayPal
Permet enviar pagaments en Internet de manera segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per a crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.
Més informació en PayPal. http://www.paypal.com.

Execució del demanat

J FORTUNY FABREGAS SL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 24 a 72 hores, a partir de l’endemà de la comanda.
La disponibilitat dels productes oferts per J FORTUNY FABREGAS SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que J FORTUNY FABREGAS SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, J FORTUNY FABREGAS SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. J FORTUNY FABREGAS SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per J FORTUNY FABREGAS SL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment

Segons el que s’estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.
La devolució
La J FORTUNY FABREGAS SL s’encarregarà de recollir el producte.
La J FORTUNY FABREGAS SL es farà càrrec dels costos de la devolució.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.
La J FORTUNY FABREGAS SL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.
Devolució del producte defectuós.
En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a JFORTUNY FABREGAS SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.
La J FORTUNY FABREGAS SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.
Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de J FORTUNY FABREGAS SL està situat en C/ PUIGMOLTO, 4 1r PIPÍ 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA) o a través del correu electrònic juan@colomerfortuny.com.

Jurisdicció

Així mateix, J FORTUNY FABREGAS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. J FORTUNY FABREGAS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CLOSE

Productos mejor valorados

Add to cart